Snelgids voor Groepsdynamica van Volksvergaderingen (Deel 1)

Vertaling van deel 1 “Guía rápida para la dinamización de asambleas populares” op basis van de Engelse Versie

(Vertaling van deel 2)

(pdf-itpdf-fr, pdf-espdf-en)


Deze tekst werd voorbereid door de Commissie voor Groepsdynamiek van de Vergaderingen van het Puerta del  Sol-protestkamp (Madrid).  Hij is gebaseerd op verschillende teksten en samenvattingen waarover een consensus werd  bereikt op de interne vergaderingen van deze commissie (die ook beschikbaar worden gemaakt op de officiële sites van de 15 Mei-Beweging), en op de ervaringen  van op de Algemene Vergaderingen die in dit Protestkamp werden gehouden tot31 mei 2011.

Het doel van deze snelgids is het vereenvoudigen en aanmoedigen van de ontwikkeling van de verschillende Volksvergaderingen die zijn opgezet sinds het begin van de 15 Mei-Beweging. Deze snelgids zal regelmatig herzien worden en geactualiseerd. De gids mag onder geen beding gezien worden als een gesloten model dat niet kan aangepast worden door de consensus binnen gelijk welke Vergadering.  Vanuit de Commissie voor Groepsdynamiek in de Vergaderingen van het Puerta del  Sol-protestkamp nodigen wij onze vrienden en kameraden uit om actief deel te nemen aan de bijeenkomsten, werkplanningen en interne Vergaderingen van deze Commissie, die openstaan voor iedereen die er naartoe wil komen en actief wil deelnemen aan het onderhoud, de verbetering en de ontwikkeling ervan.

Open uitnodiging tot Collectief Denken

Terwijl we onze indrukken tot dusver willen delen, moedigen we jullie aan om te blijven nadenken en te debatteren over deze indrukken, omdat we  vinden dat Collectief Denken een essentieel onderdeel is van onze beweging.

Zoals wij het zien, staat Collectief Denken diametraal tegenover de manier van denken van het huidige systeem. Dat maakt het moeilijk om te verwerken en toe te passen. Daar is tijd voor nodig, omdat het een lang proces vergt. Wanneer er een beslissing moet genomen worden, neigt de normale respons van 2 mensen met verschillende opinies naar de confrontatie. Ze verdedigen elk hun mening met de bedoeling hun tegenstander te overtuigen, tot hun eigen opinie het haalt, of hoogstens tot er een compromis wordt bereikt.

Het doel van Collectief Denken daarentegen is opbouwend. Dat wil zeggen, 2 mensen met verschillende ideeën werken samen om iets nieuws op te bouwen. De bewijslast ligt dus niet bij jou of mijn idee; het gaat veeleer om de notie dat twee ideeën samen iets nieuws zullen voortbrengen, iets dat geen van ons beiden op voorhand voor ogen had. Deze invalshoek verlangt van ons dat we actief luisteren, in plaats van alleen bezig te zijn met het voorbereiden van onze respons.

Collectief Denken onstaat wanneer we begrijpen dat alle meningen, of het nu de onze of die van anderen zijn, moeten worden overwogen als er een consensus wordt voortgebracht, en dat een idee ons kan veranderen, van zodra het onrechtstreeks geconstrueerd is.

Raak niet ontmoedigd : we zijn aan het leren; we raken er wel : al wat we nodig hebben is tijd.

DE BASIS

Wat is een Volksvergadering? Het is een participatorisch orgaan dat beslissingen neemt en naar consensus toe werkt. De vergadering kijkt naar de beste argumenten voor het nemen van een beslissing die elke opinie weerspiegelt – geen stellingnames die tegenover elkaar staan zoals wanneer er gestemd wordt. Ze moet vreedzaam zijn en elke opinie respecteren : vooroordeel en ideologie moeten thuisgelaten worden. Een Vergadering zou niet mogen rond een ideologisch discours draaien; daarentegen zou ze zich moeten bezighouden met deze praktische vragen : Wat hebben we nodig? Hoe kunnen we dat bereiken? De Vergadering is gebaseerd op vrije associatie – als je niet akkoord bent met wat er beslist is, ben je niet verplicht het uit te voeren. Elke persoon is vrij te doen wat hij of zij zelf wil – de Vergadering probeert collectieve intelligentie en gezamenlijke denk- en actielijnen te produceren. Ze moedigt dialoog aan en het elkaar leren kennen.

Wat voor soort Vergaderingen hebben we tot dusver gebruikt? Werkgroep-vergaderingen, Commissie-vergaderingen, Lokale vergaderingen (in buurten,  dorpen en steden), Algemene Vergaderingen van het Puerta del  Sol-protestkamp en Algemene Vergaderingen van Madrid (Puerta del Sol plus buurten, dorpen en steden). Deze laatste (Algemene) Vergaderingen zijn de laatste beraadslagende of beslissende organen van waaruit tot de consensus wordt beslist die de verschillende krachtlijnen van Gemeenschappelijke Actie voor de 15 Mei-Beweging in elke stad bepaalt.

Wat is Consensus? Het is de manier waarop vergadering een uiteindelijke beslissing nemen over elk specifiek voorstel. Consensus wordt bereikt als er geen regelrechte oppositie binnen de vergadering is tegen het voorstel. Het volgende schema moet op elk voorstel toegepast worden : 1) Wat wordt er voorgesteld? 2) Waarom wordt het voorgesteld? 3) Hoe kunnen we het voorstel uitvoeren als er een consensus wordt bereikt? Samengevat : Wat? Waarom? Hoe?

Wat is directe consensus? Een consensus die wordt bereikt zonder dat er meningen tegen waren : voorstel => consensus.

Wat is indirecte consensus? Een consensus die wordt bereikt na het bespreken van verschillende meningen over een voorstel dat geen directe consensus bereikte. De volgende stappen zijn nodig om tot een indirecte consensus te komen :

(1)

(a) Wat? Waarom? Hoe?

(b) Nadat de moderator vraagt “Zijn er sterk tegengestelde meningen?”, en als er zijn, dan wordt er een wachtlijst opgesteld met spreektijd. Het Spreektijd Team en de Coördinator(s) openen de eerste debatronde. Er zijn 3 argumenten voor en 3 argumenten tegen toegestaan.

(c) Daarna wordt de Vergadering opnieuw naar haar mening gevraagd, door middel van Gebaren.

(2)     

Als er nog altijd geen consensus wordt bereikt als er naar tegengestelde meningen wordt gevraagd, zal de moderator vragen aan de Vergadering om de kwestie voor 3 tot 5 minuten te bespreken in kleine groepen waar de mensen zitten. Na deze korte onderbreking vindt er een tweede ronde plaats met tussenkomsten, bestaande uit Voorstellen tot Consensus. Als er na deze twee rondes nog altijd geen consensus bereikt is, vindt het volgende plaats :

(a) Als het Voorstel van de Commissie of een Werkgroep komt, wordt het teruggestuurd om herwerkt te worden,

(b) Als het Voorstel van een individu komt, wordt het meegenomen naar de bevoegde Commissie of Werkgroep zodat die een consensus kan bereiken over het nut ervan, en die er in de volgende Vergadering een herwerkte versie van voorlegt, waarna het opnieuw dezelfde procedure volgt.

En zo verder tot er een Werkelijke Consensus wordt bereikt.


DE ROLLEN EN FUNCTIES BINNEN EEN MASSAVERGADERING

Het is van vitaal belang om te onthouden onze gebaren en lichaamstaal onder controle te houden, zodat onze emoties de zaken niet verwarren, en dat een glimlach hoogst efficiënt is in momenten van spanning of bij een op het eerste zicht doodlopend straatje. Spoed en vermoeidheid zijn de vijanden van de consensus.

LOGISTIEK TEAM : Minimum 3 mensen die verantwoordelijk zijn voor de uitrusting van een Vergadering. Ze tekenen een Kaart van de Plaats op de plaats zelf, organiseren de ruimtes en de corridors die door deze ruimte lopen, hebben de hoede over de megafoon, zorgen voor zitplaats voor mensen met handicaps of mensen die erg vermoeid zijn, zorgen voor water en schaduw (parasols/paraplu’s) als de temperatuur te hoog is, of de zon te direct schijnt, etc …

DEELNEMERS AAN DE VERGADERING : Dit zijn alle mensen die deelnemen aan de vergadering, inclusief de Groepsdynamiek Teams en de leden van de Commissies of Werkgroepen. Deelnemers vormen de ziel en de bestaansreden van de Vergadering. Wij zijn allemaal verantwoordelijk voor het functioneren van en bouwen aan de vergadering. Onze taken zijn : luisteren naar de verschillende sprekers; deelnemen aan de kwesties die een debat vereisen tijdens de spreektijd, en het formuleren van individuele voorstellen of subjectieve evaluaties (na dat aan het Spreektijd Team gevraagd te hebben) tijdens de Variaronde (normaal gezien aan het eind van elke Vergadering).

SPREEKTIJD TEAM : 2 tot 4 mensen (al naargelang de grootte van de Vergadering), opgesteld tussen de deelnemers en vlakbij de corridors. Ze zouden moeten een duidelijk herkenbaar symbool dragen om hen gemakkelijk te herkennen, en een kaart met de boodschap “BEURT OM TE SPREKEN” die ze boven hun hoofd houden, zeker tegen het einde van elke tussenkomst. Hun voornaamste taak is het noteren van de namen van de deelnemers die aan de beurt willen komen. Als er zo een verzoek komt vragen ze aan de deelnemer :

1) Houd je tussenkomst verband met waarover wordt gediscussieerd? (Herinner de deelnemer eraan welk onderwerp er wordt besproken.) 2) Is het een direct antwoord op iets dat is gezegd? 3) Zoja, gaat de deelnemer akkoord of niet akkoord?

Aan de hand van deze informatie beslist  het Spreektijd Team-lid of de tussenkomst wordt doorgegeven aan de Spreektijd Team-Coördinator(en) of niet. Als de voorgestelde tussenkomst geen direct verband houdt met het op dat moment behandelde onderwerp, wordt de naam van die persoon genoteerd zodat ze eventueel kunnen aangesproken worden tijdens de Variaronde. Ze zullen de deelnemer ook inlichten over andere debatfora (speaker’s corner, werkgroepen, …)

De leden van dit team zouden verzoenend, positief, neutraal en geduldig moeten zijn. Ze zijn ook verantwoordelijk voor het lenigen van de noden van de moderator(s). Ze zouden moeten proberen mensen bij het debat te betrekken die nog niet zijn tussengekomen. Een vaak voorkomende fout is het vergeten aankondigen van het einde van de periode waarin om spreektijd kan gevraagd worden. De totale duur van de spreektijd zou beperkt moeten worden aan de hand van gezond verstand, zodat niet elk onderwerp eindeloos zou aanslepen.

COÖRDINATOR(EN) VAN HET SPREEKTIJD TEAM : 2 mensen die nauw samenwerken met het Spreektijd Team, wiens taak het is de aanvragen om het woord te nemen te organiseren, die hen bezorgd worden door dit team, vooraleer ze die doorgeven aan de moderator(s). Als er een verhit debat aan de gang is, omvat hun taak zowel het selecteren van sprekers zodanig dat dezelfde boodschap niet herhaald wordt, als het bemiddelen tussen mensen met gelijkaardige argumenten met als doel het komen tot een verenigd voorstel tot debat. De coördinatoren zijn een filter – zij vellen geen waardeoordeel over de inhoud van een tussenkomst. Om ervoor te zorgen dat de tussenkomsten relevant zijn, moeten ze de sprekers herinneren aan het behandelde onderwerp, en als dit niet overeenstemt met wat de spreker wil delen, moeten ze die doorverwijzen naar andere kanalen (speaker’s corner, werkgroepen, …). Eenmaal de tussenkomst gecoördineerd is, informeert de spreektijdcoördinator de facilitator, die dan weer de moderator inlicht, zodat ze de spreker kunnen oproepen op de juiste manier kunnen oproepen.

ADVISEURS TEAM [EN: Facilitator, Zie definitie Wikipedia]: 2 of 3 mensen als ruggesteun voor de moderator. Ze zijn de “stem van het geweten” van de moderator. Ze zijn de enigen die in direct contact staan met de moderators om hen zo te helpen hun concentratie en onpartijdigheid te bewaren. De adviseurs zouden opgesteld moeten zijn rondom de moderator ruimte. Ze helpen de moderator om voorstellen op een objectieve en onpartijdige manier samen te vatten en te herformuleren. Ze vergemakkelijken de informatiestroom tussen de “Coördinatie” en de Moderator, zodat de spreektijd eerlijk wordt georganiseerd. Ze weerhouden deelnemers ervan de moderator af te leiden, helpen de moderator communiceren met mensen die het moeilijk vinden om in het openbaar te spreken, wijzen de moderators op mogelijke fouten in hun woordenschat of samenvattingen, informeren hen over aankondigingen van het laatste moment, helpen hen zich aan de agenda te houden, enz … Tijdens grote debatten kan er een “Directe adviseur” worden aangesteld, om de moderator nog intenser te helpen om de normen van de vergadering te volgen.

Een belangrijke manier om de Vergadering vlot te helpen verlopen is één of twee mensen op te nemen die tussenkomen als er stiltes vallen, oververhitte discussies zijn of ernstige afdwalingen van het onderwerp. Hun belangrijkste taak is de deelnemers te herinneren aan het belang van Collectief Denken, Actief Luisteren en de werkelijke betekenis van Consensus.

ROTEREND TEAM VAN MODERATORS : 1 of 2 mensen (die roteren als de Vergadering groot is of als er veel spanning hangt). Over deze rotatie wordt beslist door het ganse team van moderators, met het groter goed van de vergadering in gedachten. De moderator kan vragen om vervangen te worden. De moderator zou de Vergadering vlot moeten helpen verlopen in een algemene geest van aanvoelen, veeleer dan door het protocol te volgen. In het ideale geval zou deze functie niet moeten bestaan. (Iedereen zou iedereen moeten respecteren.) De moderators zijn verantwoordelijk voor : het verwelkomen van de Deelnemers aan de Vergadering; het presenteren van de Groepsdynamiek Teams en hun functies; het positief modereren en het verzoenen van uiteenliggende standpunten zonder zich zelf tot één ervan te bekennen; de Vergadering op de hoogte brengen van de verschillende posities pro en contra tijdens het proces van Indirecte Consensus; het zonodig samenvatten van de tussenkomsten tijdens de debatrondes; en het herhalen van de Consensus zoals die in het verslag is genoteerd. De moderator vertolkt ook de gebaren die zijn gemaakt, mocht een spreker die niet hebben opgemerkt (het is aan te raden dat deelnemers aan de vergadering wachten tot een spreker klaar is, voordat ze hun instemming of afkeuring laten blijken, om de spreker niet af te leiden). Bovendien is de moderator verantwoordelijk voor het verzekeren van een atmosfeer die de uitwisseling van ideeën bevordert, en voor het zetten van een positieve toon. Als het nodig zou blijken kunnen ze ook eventuele spanningen wegnemen door de deelnemers te herinneren aan de waarde die elk debat toevoegt aan de 15 Mei-Beweging, en door de deelnemers in het algemeen te motiveren. Alles dat niet door de microfoon wordt gezegd zou verlengd moeten worden naar de Vergadering als geheel om de transparantie te bevorderen.

VERTAAL TEAM : 1 of 2 mensen die mondelinge tussenkomsten vertalen naar gebarentaal voor slechthorenden, en omgekeerd. Hun zicht mag niet gehinderd worden door wie naast hen staat. Als dit team in direct zonlicht staat, zal het Logistiek Team ervoor zorgen dat ze door parasols worden beschut.

VERSLAG TEAM (NOTULEN TEAM?) : 2 mensen verantwoordelijk voor het noteren van alle tussenkomsten die niet op papier staan. In het geval van consensus resoluties kan dit team vragen om de resolutie woord voor woord te herhalen, waarna ze kan goedgekeurd worden door de Vergadering. Normaal gezien noteert één teamlid alle tussenkomsten met de hand, terwijl het andere een computer gebruikt om zonodig te verifiëren wat er is neergeschreven. Als de leden van dit team in het directe zonlicht zitten, zal het Logistiek Team  twee mensen aanwijzen om hen met parasols te beschutten. Aan het eind van de vergadering zouden de notulen door dit team moeten worden voorgelezen om alle verwarring te vermijden.


Advertisements

3 comments

  1. Pingback: Voorstel voor een participatieve vergaderprocedure: nieuwe versie | de loustuin
  2. De Viegende Reporter · August 28, 2011

    In onze eerste face to face bijeenkomst is mijn vermoeden bevestigd, dat deze tekst te weinig structuur bevat om echt te kunnen begrijpen en doordringen. We moeten deze tekst (1) beter structureren maar ook (2) omzetten, converteren, transponeren naar onze Belgische situatie, zonder dat de intentie ervan verloren gaat.

  3. Pingback: Eindelijk een “Niet Leuk” knopje… en nog veel meer | Pleinbezetting – Gent

Input:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.