Hoe je een begroting dicht rijdt en de rijken ontziet

Totaal begrotingstekort

11,3 miljard

(1) Diverse inkomsten

2013: 24 procent van het totaal
2014: 22 procent van het totaal

(2) BESPARINGEN

2013: 42 procent van het totaal
2014: 50 procent van het totaal

(3) NIEUWE LASTEN OP VERMOGENS EN GROTE INKOMENS

2013: 34 procent van het totaal
2014: 28 procent van het totaal

(cijfers De Standaard)

Besparingen

Besparingen in de ziekteverzekering en NMBS

In de ziekteverzekering moet 2,3 miljard worden bespaard bij de spoorwegen 253 miljoen.

Werloosheiduitkeringen

 “In principe vallen alle werklozen na vier terug op een minimum vergelijkbaar met het leefloon.”

“Helemaal uitdoven doen de werkloosheidsuitkeringen nog altijd niet. Maar ze worden wel sneller in de tijd afgebouwd. In principe vallen straks alle werklozen na 4 jaar terug op een minimum dat vergelijkbaar is met het leefloon.” (De Tijd)

Uitzondering voor die degressiviteit wordt gemaakt voor wie een loopbaan heeft van meer dan 25 jaar.

Oudere werklozen hebben pas vanaf 55 inplaats van 50 jaar recht op een verhoogde uitkering.

Wachtuitkeringen

De toekenning wordt strenger en ze worden beperkt in de tijd. De uitkering gaat pas na 12 in plaats van na 9 maanden na het afstuderen in.

“Samenwonende schoolverlaters kunnen slechts drie jaar een uitkering krijgen. De anderen verliezen hun uitkering vanaf hun 33ste verjaardag, tenzij ze de voorgaande twee jaar meer dan 156 dagen gewerkt hebben.” (De Tijd)

Tijdskrediet en beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt

“Het gewone tijdskrediet kan slechts voor een periode van een vol jaar opgenomen worden. Wie zijn arbeidstijd met een vijfde vermindert kan 5 jaar in het stelsel blijven. De minimum leeftijd voor de uitgroeibaan voor oudere werknemers wordt opgetrokken van 50 naar 55 jaar.” (De Tijd)

Werklozen moeten tot 60 jaar beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt (nu 58 jaar). In regio’s met lage werkloosheid kan dat zelfs 65 jaar worden. Vanaf 2013 worden werklozen boven de 55 jaar ook effectief begeleid en gecontroleerd. Vanaf 2016 wordt dat 58 jaar. De pendelafstand waarbinnen een job moet aanvaard worden wordt opgetrokken van 25 tot60 kilometer.

Pensioen en Brugpensioen

Voor bedrijven in moeilijkeheden of herstructurering wordt de brugpensioen leeftijd geleidelijk opgetrokken naar 55 jaar.

Voor de andere brugpensioenstelsels geldt een minimum leeftijd van 60 jaar en een minimum loopbaan van 40 jaar.

De minimumleeftijd voor vervroegd pensioen wordt opgetrokken van 60 naar 62 jaar vanaf 2016. Tegelijk wordt de minimum loopbaan tegen 2015 verhoogd van 35 naar 40 jaar. Dit geldt ook voor de ambtenaren.

Arbeiders en bedienden

Gelijkschakeling arbeiders en bedienden: zoals door het Grondwettelijk Hof geëist moet er tegen midden 2013 een regeling zijn. Maar over de inhoud wordt niets gezegd. Die hete aardappel wordt eerst nog eens doorgeschoven naar de sociale partners.

Nieuwe lasten op vermogens en grote inkomens

Solidariteitsbijdrage voor hoogste vermogens

De vermogensbelasting vervalt een povere solidariteitsbijdrage komt in de plaats.

Er zou een solidariteitsbijdrage gevraagd worden van de hoogste vermogens. Wie meer dan 20.000 euro rente krijgt, zou daarop 25 procent roerende voorheffing betalen, in plaats van 21procent vandaag.  Die hogere heffing komt er enkel op de roerende inkomsten na de eerste 20.000 euro. (De Standaard)

Fraudebestrijding

Fraudebestrijding moet 900 miljoen opbrengen. Er worden extra inspecteurs aangeworven.

Dienstencheques

Dienstencheques worden duurder vanaf 2013. Naargelang de levensduurte zou de kostprijs dan per vijftig cent worden aangedikt, maar ze blijven fiscaal aftrekbaar.

 Notionele intrestaftrek

“Voortaan mag slechts 3 procent van het eigen vermogen nog afgetrokken worden van de belastbare winst (tegenover 3,425 nu). De overdraagbaarheid van de aftrek blijft behouden, maar wordt beperkt in gebruik. Een en ander moet leiden tot zo’n 1,6 miljard euro ademruimte.”  (De Standaard)

Belasting op aandelen opties

Opbrengst 200 miljoen.

Hogere lasten op bedrijfswagens

Werknemers met een bedrijfswagen zullen ook meer betalen. Zoals eerder al was afgesproken wordt daarbij rekening gehouden met de uitstoot en de grootte van de bedrijfswagens. De maatregel is goed voor  200 miljoen euro nieuwe inkomsten.

Andere taksen

Er komen taksen op betaaltelevisie en de accijnzen op tabak en alcohol stijgen.

Waar gaat dit eindigen? Nieuwe saneringen in 2013?

Het feit dat er nu wel, na meer dan 500 dagen onderhandelen,  een begroting is, is volgens economie professor De Grauwe ‘to little to late’,  te weinig en te laat.

Het ziet er dus niet naar uit dat de Belgische lange termijn rente terug gaat dalen, zo oordelen alle economen in koor. Vertrouwen komt te voet maar vertrekt te paard.

België of zijn belastingbetalers staan voor 54 miljard garant voor de bad bank die overbleef na de splitsing van Dexia. De som van alle garanties die de Belgische staat geeft, loopt op tot 40% van het bpp.  Nu blijkt bovendien dat die kakelverse bad bank  een uitzonderlijk verlies heeft geboekt van meer dan 10 miljard. Wie zal dat betalen?

Die bad bank moet dus geld ophalen op de financiële markten om dat gat te dichten. Daar treedt deze bad bank rechtstreeks in concurrentie met de Belgische staat, die ook geld moet ophalen op diezelfde markt om zijn begroting rond te krijgen, waardoor ze natuurlijk allebei  de prijs van dat krediet opdrijven.

Dit was ook een van de redenen die Standard & Poors opgaf voor zijn rating verlaging. Volgens de Gentse econoom Koen Schoors, onlangs in Terzake, is dit een vicieuze cirkel. De speculanten weten dat en ze zullen niet loslaten en de hoogste te prijs blijven  eisen.

Ondanks dit rigide besparingsplan waarin vooral de rijken ontzien worden en de werkers, die nu al bij bosjes bezwijken onder de stress op hun werk, op stang gejaagd worden, zal dit weinig veranderen aan de penibele financiële situatie waarin het landje beland is.

Met andere woorden, volgend jaar staat de regering, als die er komt, daar opnieuw met nieuwe saneringsmaatregelen.

Nieuwe Europese Kaart

Nationale betoging van de vakbond op 2 december, iedereen op post!

Bronnen: De Standaard en De Tijd

Meer over de staatsschuld: Genoeg bla bla, tijd voor actie

Advertisements

Input:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.