Democratie versus de bende van Wall street

Auteur: Stephen Bouquin

In een bijdrage eerder deze week verdedigde ik de stelling dat het merendeel van de politieke vertegenwoordiging in de ban verkeert van het Stockholm-syndroom, een psychisch fenomeen waarbij de gegijzelden zich identificeren met de gijzelaars, zijnde de financiële markten die baat hebben bij besparingsijver. De politieke vertegenwoordiging gaat uit van het particulier belang van de financiële actoren in plaats van het algemeen belang als uitgangspunt te nemen. In deze tweede bijdrage blijf ik stilstaan bij initiatieven en voorstellen die een einde wensen te maken aan de gijzeling van de politieke democratie.

In Zwitserland worden koortsachtig 100.000 handtekeningen verzameld om een volksreferendum in te richten ten voordele van ‘Vollgeld’. De denk- en actiegroep ‘monetaire modernisatie’ (MoMo) wil via deze weg bekomen dat in de toekomst enkel de Centrale Bank beschikt over het monopolie van geldcreatie. Geld brengt immers geen rijkdom voort. Productieve investeringen dragen bij tot de creatie van rijkdom maar vandaag vertegenwoordigen die slechts een fractie van de totale transacties. Het hele financiële stelsel is een waterhoofd geworden dat de reële economie tot stilstand brengt.

cropped-15o-098.jpg

Read More

 Van privaatrecht naar sociaal gebruiksrecht

Bedenkingen bij Marx’s arbeidswaardeleer

het verdwijnen van de gebruikswaarde

het verdwijnen van de gebruikswaarde

Het project van de Verlichting wordt door Marx in zijn vroegste werken opgevat als een strijd tegen de vervreemding ‘Entfremdung’ van de arbeiders. In 1844  legt hij uit in de ‘Parijse Manuscripten’ dat de arbeider door het kapitalistisch systeem beroofd wordt van zijn menselijkheid en waardigheid.

Read More

Dit moet het worden bij ons :-)

Puerta del Sol, drie jaar later

Ook al zijn de Indignados verdwenen uit de media, ze hebben niet stilgezeten in Spanje. In acties tegen huisuitzettingen, tegen de afbraak van de gezondheidszorg en, zij aan zij met de mijnwerkers uit Asturië, lagen ze aan de basis van een nieuw actief middenveld. Voorbarig beschuldigd van anti-parlementarisme, zetten ze nu de stap naar het parlement met Partido X. Maar dit is geen gewone partij. Reële Democratie is de boodschap.

Dit moet het worden bij ons :-)

Read More

Het is niet omdat de politici de boel verziekt hebben dat de toestand hopeloos is, we kunnen het ook zelf doen

De oude Grieken in Athene ontwikkelden als eersten een direct democratisch bestuur. Vele eeuwen later in de Verlichting werd hun project, zij het slechts gedeeltelijk, terug opgenomen. Tijdens de  Franse Revolutie die begon in 1789 werd een eerste versie van de Mensenrechten neergeschreven maar het concept van democratie bleef achter tegenover dat van Athene.

Schema van de grondwet in het oude Athene

Schema van de grondwet in het oude Athene

Read More

Participatory Economics

This is the second part of a speech delivered to a CNT Sponsored gathering in Barcelona, Spain, October 11, 2011, published on Zcommunications

Participatory Economics, or parecon, which the replacement for capitalism that I advocate, is built on just four institutional commitments.

Parecon is therefore not a blueprint for a whole economy. It is a description of key features of just a few centrally important aspects of an economy.

Parecon is enough, and just enough, for us to know that with parecon future people will self manage their economic lives as they decide.

Read More

Geen nieuws uit Ijsland?

De oorverdovende stilte over de aan de gang zijnde Ijslandse revolutie is een verbluffend voorbeeld van hoe weinig berichten er over de rest van de wereld doorsijpelen in onze media. Sommigen herinneren zich misschien dat Ijsland ergens bij het begin van de financiele crisis van 2008 letterlijk bankroet ging. De redenen daarvoor waren werden slechts terloops vermeld, en sindsdien is de weinig bekende lidstaat van de EU terug in de vergetelheid geraakt.

Intussen komt het ene na het andere Europese land in de problemen. De Euro is in gevaar, en dat heeft gevolgend voor de hele wereld. Het laatste wat de gevestigde orde echter wil, is dat Ijsland een voorbeeld wordt. Waarom?

Vijf jaar had Ijsland (320.000 inwoners, geen leger) een puur neoliberaal regime, en dat maakte van Ijsland een van de rijkste landen ter wereld. In 2003 werden alle Ijslandse banken geprivatiseerd. Om zo veel mogelijk buitenlandse spaarders aan te trekken, trokken die banken allemaal de kaart van het on-line bankieren, met minimale kosten en relatief hoge intrestvoeten. De bankrekeningen, IceSave genoemd, trokken verschillende kleine Engelse en Nederlandse spaarders aan. Maar samen met het toenemende bedrag op de spaarboekjes van de bank, werd ook haar buitenlandse schuld almaar groter. In 2003 was de schuld van Ijsland gelijk aan 2 keer het BNP, in 2007 was dat toegenomen tot 9 keer! De financiele crisis van 2008 gaf de genadestoot. De drie grote Ijslandse banken, Landbanki, Kaupthing en Glitnir, gingen neer en werden genationaliseerd. De Ijslandse Kroon verloor 85% ten opzichte van de Euro. Op het einde van 2008 was Ijsland bankroet.

Read More

Officiële verklaring van Occupy Wall Street

Officiële verklaring van Occupy Wall Street – deze verklaring werd gestemd en goedgekeurd door de algemene vergadering van demonstranten op Liberty Square.

Een gevoel van massale onrechtvaardigheid brengt ons hier samen, en we mogen niet uit het oog verliezen waaruit dat gevoel is ontstaan. We schrijven dit neer om te tonen dat we bondgenoten zijn van iedereen die onrechtvaardig behandeld werd door de macht van bedrijven en de economische elite.

Als een volk, verenigd, erkennen wij de volgende realiteit: dat de toekomst van de mensheid samenwerking vereist van haar leden; dat ons systeem onze rechten moet beschermen, en dat wanneer dat systeem corrupt is, of kapot, het aan elk individu is om zijn/haar rechten en die van de naasten te beschermen; dat een democratische regering haar legitieme macht ontleent aan het volk, maar dat geen enkel bedrijf onze toestemming vraagt of heeft gevraagd om voor eigen gewin mens en natuur te exploiteren; en dat een werkelijke democratie nooit kan bereikt worden wanneer alles bepaald wordt door economische macht. Wij spreken tot u in een tijd waarin bedrijven bepalen wat onze overheden doen, terwijl die bedrijven winst belangrijker achten dan de mens, eigen belang belangrijker dan rechtvaardigheid, onderdrukking belangrijker dan gelijkheid. We zijn hier vreedzaam samen, en dat is ons recht, om de volgende feiten publiek te maken.

Ze hebben op illegale manier onze huizen afgepakt.

Read More

“Democracia real YA!” – Manifest van de Spaanse 15 mei-beweging

We zijn gewone mensen. We zijn zoals jij: mensen die elke ochtend opstaan om te studeren, werken of een job te vinden, mensen met familie en vrienden.

Mensen die elke dag hard werken voor een betere toekomst voor onze naasten. Sommigen onder ons zien zichzelf als progressief, anderen als veeleer conservatief. Sommigen zijn gelovig, anderen niet. Een aantal hebben duidelijke ideologische overtuigingen, anderen zijn apolitiek.

We zijn echter allemaal bezorgd en boos vanwege de politieke, economische en sociale toestand rondom ons: corruptie bij politici, zakenlui, bankiers, … allemaal laten ze ons hulpeloos achter, ze geven ons geen stem.

Deze situatie is de dagelijkse gang van zaken geworden, een dagelijks lijden zonder uitzicht op hoop. Maar als we onze krachten bundelen, kunnen we er iets aan doen. Het is tijd om dingen te veranderen, het is tijd om samen een betere samenleving te bouwen. Daarom zijn wij ervan overtuigd dat:

Read More