Sociale Cohesie en Sociale Rechtvaardigheid

 

Social_Cohesion

Buurtwerking moddert maar wat aan

Bureaucratieën zoals de buurtwerkingen zijn er voor zichzelf, ze meten de output van hun werk niet. Vergelijkende analyses per buurt en per wijk ontbreken totaal in Gent. Volgens voormalig directeur Buurtwerking in Gent Lieve De Stoop kan buurtcohesie niet gemeten worden. Ze stelde: Read More

Eigen schuld, dikke bult?

Media TestBed

Eigen schuld, dikke bult. Dat is zowat het uitgangspunt van de politiek tegenover mensen met financiële problemen. Maar klopt dit wel en wat is het economisch belang van overbesteding door de armsten onder de bevolking. De banken crisis hebben ze alvast niet veroorzaakt, wel zijn ze er het eerste slachtoffer van.

Volgens het Vlaams Centrum voor Schuldenlast ontvingen in 2013 65.894 Vlaamse gezinnen ondersteuning bij het beheer van hun budget en/of bij de afbetaling van hun schulden. Daarvan zaten er 54.559 niet in collectieve schuldenregeling en 11.335 wel (Vlaams Centrum Schuldenlast, Cijfer- en profielgegevens van de Vlaamse huishoudens in budget- en schuldhulpverlening anno 2013, VSC_2013, p. 7)

post_no_bills

Een collectieve schuldenregeling is een gerechtelijke procedure voor structurele schuldproblemen die je moet aanvragen met een verzoekschrift bij de arbeidsrechtbank. Deze stelt een schuldbemiddelaar aan en deze laatste probeert dan een minnelijke overeenkomst te bereiken met jouw schudleideisers over een afbetalingsplan. Als…

View original post 1,629 more words

Basisinkomen, impasse of nooduitgang?

images-1Basisinkomen krijgt de laatste tijd nogal wat aandacht. Waar gaat het over? Een basisinkomen is een uitkering die op onvoorwaardelijke wijze aan alle personen wordt gegeven, van de geboorte tot de dood. Het is een inkomen dat een waardig leven dient mogelijk te maken en dat los staat van een betaalde arbeidsprestatie in loonverband. In haar meest uitgewerkte vorm zal dergelijk inkomen, gefinancierd via belastingen, de plaats innemen van de sociale zekerheid.

Het basisinkomen heeft voorstanders ter linker- en rechterzijde, voornamelijk onder ultraliberalen.  Rechtse en linkse voorstanders zijn het er over eens dat het basisinkomen ‘bevrijdend’ is; dat het levensmodel gericht op betaalde arbeid wordt verlaten omdat men eindelijk vrij is te kiezen voor een levensstijl die het best bij jezelf past. Het inkomen garandeert deze vrijheid van keuze, althans zo wordt gedacht.

View original post 2,572 more words

Gelijke ruil via peer to peer netwerken

Biljet van 10 Torekes

In ons economisch systeem is ongelijke ruil een overheersend paradigma:
(1) op het vlak van de productie, door de ongelijke evolutie van koopkracht en productiviteit zoals Marx opmerkte.
(2) op het vlak van het verstrekken van de finananciële middelen, een analyse van Bernard Lietaer.
(3) op internationaal vlak tusssen het Zuiden en het Noorden zoals blijkt uit het werk van Samir Amin.
(4) op het vlak van de natuur nl. wat we eruit halen en wat we er aan terug geven.  Zoals  verschillende hedendaagse critici besluiten: Serge LatoucheTim JacsonHerman Daly

Via internet vind men steeds meer oplossingen die gebaseerd zijn op een gelijke ruil zoals collaborative consumption en complementary currencies. Ze gaan uit van een gelijke ruil.

Read More

Voorstel basiswaarden beweging

 1. Geen geweld enkel al een legitiem antwoord op repressieve aanvallen
 2. Volksvergaderingen met maximale publieke deelname. De methode om consensus te bereiken als beslissing mechanisme.
 3. Samenwerking en synergie, wederzijdse hulp. Dialoog om conflicten op te lossen.
 4. Collectieve intelligentie, debat en het delen van kennis aanmoedigen
 5. Horizontaal systeem. Geen hiërarchie en het ontbreken van permanent leiderschap, naast natuurlijk leiderschap, roterend en terugroepbaar op elk gebied.
 6. Het aan de kaak stellen en verwijderen van de huidige debtocratie.
 7. Organisatorische transparantie. Het ware als gedeelde doelstelling.
 8. Milieuactiviste, duurzaamheid en consuminderen.
 9. Onpartijdigheid en het huidige systeem van vertegenwoordiging wegdoen.
 10. Anti-kapitalisme. De misbruiken van het huidig systeem liggen aan de basis van onze reactie.
 11. Vermenselijking van de economie, prioriteit geven aan het gemeenschappelijke goed, gebaseerd op zorg voor elkaar en de wereld
 12. Zelfbeheer. De kapitalistische slavenarbeid uit het systeem.
 13. Seculiere spiritualiteit. Geen enkele religieuze regel kan invloed hebben op de beweging.
 14. Gezondheid- en opvoeding systeem voor de groei van gezonde mensen, het allopathische drug systeem verlaten, en op de massa georiënteerde educatie aangepast aan toekomstig werk.
 15. Inclusie van elk individu of groep die deze waarden of ideologie respecteert.
 16. Terugroepbaarheid en continue herziening van deze waarden.

Begroting 2012 zal armoede nog doen toenemen

Korte gescheidenis

De verkiezingen hadden plaats op 13 Juni 2010.  De onderhandelingen met wisselende  informateurs, preformateurs, onderhandelaars, verduidelijkkers, bemiddelaars sleepten aan tot mei 2011. Pas op 16 mei 2010 wordt  Di Rupo aangesteld door de koning om een nieuwe regering te vormen.

Op 4 juli 2011 presenteerde hij een honderd pagina tellende formateursnota met voorstellen op het gebied van de staatshervorming, inclusief het probleem Brussel-Halle-Vilvoorde, een economisch programma met forse besparingen en hervormingen op onder meer justitie, asiel en migratie en de arbeidsmarkt. Dus de voorstellen waarover tot 26 november onderhandeld werd lagen toen reeds op tafel.
Read More

Participatory Economics

This is the second part of a speech delivered to a CNT Sponsored gathering in Barcelona, Spain, October 11, 2011, published on Zcommunications

Participatory Economics, or parecon, which the replacement for capitalism that I advocate, is built on just four institutional commitments.

Parecon is therefore not a blueprint for a whole economy. It is a description of key features of just a few centrally important aspects of an economy.

Parecon is enough, and just enough, for us to know that with parecon future people will self manage their economic lives as they decide.

Read More

Over groei, duurzaamheid en geld

Auteur: Bert El Chaotico

Audio Lezing  Bart Vander Vennet 14 november voor Economania (MP3, 39 Mb download)

Slides Lezing Bart Vander Venner 14 november voor Eonomania

Groei en duurzaamheid

We moeten blijven groeien. Al werd er, voordat de financiële crisis uitbrak, af en toe geopperd dat we eigenlijk minder zouden moeten consumeren om duurzamer te worden (“consuminderen” werd dat genoemd). Dit is nodig om de draagkracht van de aarde niet te overschrijden. De ecologische voetafdruk van de gemiddelde Belg ligt hoger dan de aarde kan dragen indien iedereen zou leven als ons. Maar wat blijkt nu, om de crisis te overwinnen moet het consumentenvertrouwen naar boven, zodat de consumptie kan toenemen, zodat de werkgelegenheid stijgt, zodat de productie zal stijgen, zodat onze export zal toenemen, opdat we meer kunnen importeren om meer te kunnen consumeren en produceren.

Wat een pijnlijke situatie… Blijkbaar moeten we blijven groeien, al zien we dat dit in tegenspraak is met de voorwaarden om ons milieu niet om zeep te helpen. Sommigen hebben als verklaring het groeiende materialisme en individualisme in onze maatschappij, of de verbroken verbinding tussen cultuur en natuur, of de nood van het kapitalisme om te blijven groeien. Voor sommige economen is dit zelfs evident: we moeten groeien en we zúllen ook blijven groeien wegens de ongebreidelde technologische vooruitgang. Een krimp van de economie zou daarbij zelfs een ramp kunnen betekenen.

Read More